hiemsidelinks  
   

Skilderijen


Gedichten


Boek
wolkom
Nei it súkses fan de Gerben Rypma Tentoanstelling yn 'e neisimmer fan '99 is besluten it hjir net by te litten. We wolle mear dwaan mei it wurk en de libbenswize fan dizze bysûndere man.

Jan Tjittes Piebenga: "Wherom soe Sânfurdterryp net it midpunt fan de wrâld wêze kinne? Hwer is it lân sa wiid, de kym sa fier, de himel sa heech as yn it gea om de Aldegeaster Brekken. Dizze krite wie Gerben Rypma syn wrâld. Hjir is er hikke en tein, berne en begroeven, great wurden, âld wurden en wiis wurden. Folle fan de wrâld sjoen hat er yn syn lange libbenstiid (1878 - 1963) net, mar hy hat der licht mear fan sjoen as mannich wrâldreizger."

Lêst ynkommen:
Aktiviteiten:

Boekpresintaasje 11 Stêden, 11 Ferhalen
Klik hjir foar de foto's

Fotoboek: 11 Stêden, 11 Ferhalen
Klik hjir foar de webshop


Klik hjir foar ferslach Kulturele Kuiertocht
Klik hjir foar foto's Kulturele Kuiertocht

Stripboek Kloris & Ko
Klik hjir foar de webshop


NIJ:
  Stripboek Kloris & Ko


 Klik hjir foar de  webshop
  Freark fan Hallum


 Klik hjir foar de  webshop
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl