hiemsidelinkskontakt  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2019
 

Aktiviteiten 2019


Huzen mei in ferhaal
- Gerben Rypma keamer, kafee de Freonskip Blauhús
- Juny oant en mei septimber. Iepening sneon 1 juny
- Oer wat him ófspile yn guon huzen yn en rûnom Blauhús.

Midsimmerjûn
Freed 21 juny 2019
Op Idzegea, oan de Idzegeaster poel Jûn mei poezij en muzyk.

- Flaamske Poezij fan Maarten Inghels
- Fryske Poezij fan Willem Schoorstra
- Hollânske Poezij fan Tjitske Jansen
- Folksmusyk fan Balkan-duo mei fioele en akkordeon

Fjildskilderje
Tongersdei 4 july 2019
Under lieding fan byldzjend keunstner Gerrit Terpstra, op Idzegea.
Foar oanfoljende ynformaasje, mail gerbenrypma@home.nl

Tentoanstelling en mear
Inkele wiken yn septimber
Seal kafee de Freonskip Blauhús Tentoanstelling, feiling, toochdei.

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl