hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2018

Aktiviteiten 2018


Presintaasje fan it boek Freark fan Hallum
Freed 6 july 15.00 oere
Sint Maartentsjerke Hallum

Freark fan Hallum beskriuwt it libben fan earwearde pater Frederik van Hallum (1125-1175) de stichter en de earste abt fan it kleaster Mariëngaarde.
Skreaun troch kanunnik Sibrandus Leo (1528-1583), streekrjocht fan it Latyn oersetten yn it Frysk troch Klaas Bruinsma (1931).
En no útjûn troch DeRyp / Gerben Rypma Stifting.
Mei koarten te keap fia ús Webshop

Klik hjir foar Ynformaasje en programma.


Gerben Rypma Keamer 2018
Fan 28 april oant en mei septimber 2018
- Op tiisdei oant en mei sneon 12.00-20.00 oere,
  sneins 14.00-20.00 oere
- Kafee de Freonskip Blauhús
- We slute dit jier oan by de Reve aktiviteiten yn Greonterp mei in
  Tentoanstelling oer it Literêre wurk Gerard Reve Details wurde
  noch útwurke, we rjochtsje ús mei namme op Quotes en
  Brieven.

Klik hjir foar it Persbericht
Klik hjir foar foto's by dizze aktiviteit
Klik hjir foar "Een brief aan Gerard Reve"


Yn tarieding 2018
- Fjildskilderje
- Freed 29 juny Teater 'Zout West' www.eenbrugsland.nl
- Ein oktober Kulturele Kuier
- Winter 2018-2019. Tentoanstelling Fryske Keunstners Belvedère


   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl