hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2018

Aktiviteiten 2018


Utnûging Kulturele Kuiertocht
sneon 27 oktober 2018
'It ûntstean fan de Katolike enklave Blauhús'
We rinne ûnder oare it paad dat pastoar Adam Petri yn 1651 ôflei, fan Hieslum nei it Polderhús mei blauwe dakpannen wêr hy in skûltsjerke yn stichtte, en it doarp Blauhûs ûntstie. De rintocht giet ek troch de yn 1632 droechleine Sinsermar. En we fiere dat de hjoeddeiske Sint Vitustsjerke 150 jier lyn boud is.

Klik hjir dizze aktiviteit

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl