hiemsidelinkskontakt  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2019
 

Aktiviteiten 2019


Huzen mei in ferhaal
- Gerben Rypma keamer, kafee de Freonskip Blauhús
- Juny oant en mei septimber. Iepening sneon 1 juny
- Oer wat him ófspile yn guon huzen yn en rûnom Blauhús.

Midsimmerjûn
Freed 21 juny 2019
Op Idzegea, oan de Idzegeaster poel Jûn mei poezij en muzyk.

Tentoanstelling en mear
Inkele wiken yn septimber
Seal kafee de Freonskip Blauhús Tentoanstelling, feiling, toochdei.

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl