hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2019

Aktiviteiten 2019


Ferhalen Fertelle
Freed 25 jannewaris 2019
Tap fan Kafee de Freonskip Blauhús 17.00-18.00 oere
(ynrin 16.45 oere) Ferhalen út Blauhús en Omkriten.
Ferteld troch doarpsgenoaten.

Klik hjir foar de utnoeging.

Muzyk Jûn
Sneon 23 febrewaris 2019
Seal fan Kafee de Freonskip Blauhús.
Jûn fol mei ferrassende optredens troch lokale Talinten.

'Hús mei ferhalen'
April oant en mei septimber 2019
Gerben Rypma keamer, kafee de Freonskip Blauhús 'Hús mei ferhalen'.
Oer wat him ófspile yn guon huzen yn en rûnom Blauhús.

Midsimmerjûn
Freed 21 juny 2019
Op Idzegea, oan de Idzegeaster poel Jûn mei poezij en muzyk.

Tentoanstelling en mear
Inkele wiken yn septimber
Seal kafee de Freonskip Blauhús Tentoanstelling, feiling, toochdei.   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl