hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2018

Aktiviteiten 2018


Iepenings Wykein KH2018 - Blauhús docht mei!Ferhalen Fertelle
Freed 26 jannewaris 16.00-17.00 oere
Kafee de Freonskip

Dizze Blauhústers fertelle de Ferhalen:
Johannes Rijpma sr - Fan begjin oant ein -
Johannes Rijpma jr - sjongt syn ferhaal -
Teatske Hobma - In bysûndere tante -
Learling St Gregoriusskoalle - eigen fantasy -
Akkelien Brandsma fertelt - Folksferhalen -
Piet Galama - It Wetterput Mystearje -

Tagong fergees. Kofje, tee, borrel foar eigen rekken.

De Tsjerkeklokken fan ús Sint Vitustsjerke liede as symboalysk fjoerwurk
Sneon 27 jannewaris 22.15 oere
Rom 150 tsjerken en klokkestuollen yn Fryslân dogge mei

Organisaasje: EVA, Gerben Rypma Stichting en Lokaasjeried
Sint Vitustjerke

Sjoch ek op www.friesland.nl

Yn tarieding:
- April-Septimber. Gerben Rypma Keamer yn kafee De Freonskip
- Juny. Teaterstik In Brêge Slaan
- Simmer. Midsimmerjûn, Fjildskilderje
- Oktober. Kulturele Kuier
- Winter. Tentoanstelling Fryske Keunstners Belvedère
- Inkele bysûndere útjeften by ús Utjouwerij DeRyp
   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl