hiemside  
   
aktiviteiten  
Kulturele Kuier

- Der wie dit jier ein oktober gjin Kulturele Kuier
- As alternatyf traktearre we jo op it Foto-ferslach
  Kuiertochten 2005-2019
- Fotoferslach sjoch: hjir

Muzikale Muzikale útfiering Gerben Rypma Siedkerlentfiering Gerben Rypma Siedkerlen

- Simmer 2021
- It plan is dat komponist Feike van Tuinen fyftjen
  fan dizze Siedkerlen op muzyk set, spesjaal foar
  bariton en piano.
  De Siedkerlen wurde begjin 2021 mei in
  premjêre-konsert yn Súdwest-Fryslân
  presentearre en dêrnei op ferskate oare lokaasjes
  útfierd.
- Mear ynformaasje hjir foar dizze aktiviteit


   
© 2020
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl