hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Reve Rêve publikaasjes
Snein 8 desimber 2013

- Foto's.
- Ode oan Reve troch Anske Smit.
- Ferslach Boalserter Krante.
- Reaksje Ernst Bruinsma op Facebook:
Mooie Reve-middag in Blauwhuis. Huub Mous stelde voor Reve in 2018 zalig te laten verklaren, publiceerde zijn mooie boek over Reve, Eeltsje Hettinga las op memorabele wijze voor en Maarten Inghels, tsja hij is nu al voor de Vlaamse poëzie wat   Tom Lanoye voor het proza is: impressionant in zijn taal, in zijn   thematiek en in zijn voordracht. Zoveel mensen, ik denk ruim 300, voor een literair-muzikale middag in Fryslân. Dat kan dus gewoon.

Wiebe Dooper skriuwt: Eerbetoon aan 90-jarige geboortedag Reve
Ferslach Reve: Rêve troch Jan Pieter Dijkstra
Reve Betinking: Reve Betinking  

Reve Rêve 90 hommage:


Huub Mous


YN JO HANNEN - IN UW HANDEN (Gerard Reve)


MAARTEN INGHELS - DE EENZAME UITVAART


MAARTEN INGHELS - I M


Kulturele Middei Earnewâld
Snein 13 oktober 2013

Snein 13 oktober wiene goed 70 bilangstellenden ôfkommen op de fan de Gerben Rypma Stifting en it Lânboumuseum to Earnewâld organisearre Kulturele Middei. Om de ynhâld fan it programma stal to jaen hiene de dichters Eeltsje Hettinga en Abe de Vries harren ...

Lês hjir it ferslach hielendal.

Hjir ûnder in filmke fan dizze middei:


Midsimmerjûn 2013
Freed 28 juny 2013

De iene buoi jage freed-te-jûn de oare doe 't in aardige kliber folk tsjin tsienen biskûl socht efter de muorren en ûnder it tek fan it oan St. Bartholomeus tawijde tsjerkje op 'e terp fan Westhim, dat dêrre as in fingerwizing nei God tsjin ...

Lês hjir it ferslach fan Jan Pieter Dijkstra hielendal.
Lês hjir it parse - ferslach fan Eeltsje Hettinga.


Wenje, yn it Fryske Lânskip
Freed 22 febrewaris 2013 kafee de Freonskip Blauhûs

Mei ir Nynke-Rixt Jukema, arzjitekt & Deskundige Kwaliteit Fryske Lânskip En Steven de Winter, seesiler, filmmakker, publisist, bewenner Fryske Stjelp.

Lês hjir it ferslach.


 

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl