hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Kulturele Kuiertocht Blauhús, Greonterp, Hieslum
Sneon 27 oktober 2018

Ferslach Kulturele Kuiertocht: klik hjir

Boekbesprekking 'It libben fan Freark fan Hallum' troch Jelle van der Meulen
Hallum | Freed 6 juny 2018

Het gaat om Frederik/Freark, pastoor van Hallum, wiens leven beschreven werd door een latere abt van het klooster, Sibrandus. Die schreef de Vita Fretherici zo'n vijftig jaar na het overlijden van Freark.
Folsleine tekst: klik hjir

Te keap in de websjop of yn de boekhannel.

Klik hjir foar de foto's

Ferhalen Fertellers KH2018
Freed 26 jannewaris 2018 yn kafee de Freonskip Blauhús

Eartiids wie it de gewoante om no en dan yn it winterskoft bijelkoar te kommen om ferhalen te fertellen en te lústerjen nei wat in oar te fertellen hie. Mei de 5 entûsjaste fertellers die wol bliken dat m'n dat yn Blauhús noch net ferleard is.

- Johannes Rypma sr. fertelde oer Roomsk wêze yn en om de
  tsjerke foar en nei de oarloch.
- Johannes Rypma jr. fertelde en song oer it ferhaal fan syn maat.
- Teatske Hobma hie in ferhaal opmakke oer har bisûndere tante
  út Warkum.
- Piet Galama hie in wier bard ferhaal oer it graven fan in
  wetterput.
- en Akkelien Brandsma lies foar út it boek mei koarte ferhalen fan
  Jan Bouwhuis.

Sjoen de grutte belangstelling soe it nochris organiseare wurde kinne.
Prima inisjatyf fan KH2018.

Organisaasje EVA en Gerben Rypma Stifting.

Klik hjir foar de foto's

 

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl