hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Boekpresintaasje 'De Trochreed'
Sneintemiddei 1 desimber 2019

Jan Bouwhuis (1920-2014) wenne de lêste jierren fan syn libben yn De Trochreed yn Boalsert. Hjir sette hy 100 ferhalen op papier. Mei humor en selsspot.

Klik hjir foar it Ferslach
Klik hjir foar it de foto's

Midsimmerjûn
Freed 21 juny 2019

Midsimmerjûn Idzegea Freed 21 juny 2019 belibben we in bysûndere Midsimmerjûn op Idzegea oan de Poel. Op it poadium Maarten Inghels (Stedsdichter Antwerpen), Tjitske Jansen (skriuwster, tekstperformer) en Willem Schoorstra (skriuwer, kollumnist), ôfwiksele troch klezmer, gipsy swing muzyk fan it duo Panville. Wilens songen de fûgels it heechste liet, is der drok kuild, op e pleats fan de famylje Reyenga in kealtsje berne en kamen ferskate fleantugen nijsgjirrich oerfleanen.

Klik hjir foar de foto's

 

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl