hiemsidelinks  
   
kontakt
Freonen fan de Gerben Rypma Stifting betelje € 12,50 kontribúsje it jier. Hja krije dan de Nijsbrief en in útnoeging foar alle aktiviteiten.

Postadres, v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs
E- post: gerbenrypma@home.nl
Tel. 0515-579476 of 0515-542352
Bankrekken NL35RABO0308732383

Bestjoer
Foarsitter, Sicco Rypma, van der Looswei 28, 8615 LX, Blauhûs
Ponghâlder, Hille Faber, Papeleantsje 1, 8711 HG, Warkum
Skriuwster, Doortje Bouwhuis, Ds. v.d. Veenwei 5A, 9264 TA, Earnewâld
Ida Feenstra, Ylostinsleane 13, 8651 AR, Drylts


Kontaktformulier
Foarnamme *

Efternamme *

Email adres *

Berjocht *

Alle fjilden markearre mei in * binne ferplicht   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl