hiemsidelinks  
 
Gerben
Rypma
syn


Skilderijen


Gedichten


Boek
wolkom  
Nei it súkses fan de Gerben Rypma Tentoanstelling yn 'e neisimmer fan '99 is besluten it hjir net by te litten. We wolle mear dwaan mei it wurk en de libbenswize fan dizze bysûndere man.

Jan Tjittes Piebenga: "Wherom soe Sânfurdterryp net it midpunt fan de wrâld wêze kinne? Hwer is it lân sa wiid, de kym sa fier, de himel sa heech as yn it gea om de Aldegeaster Brekken. Dizze krite wie Gerben Rypma syn wrâld. Hjir is er hikke en tein, berne en begroeven, great wurden, âld wurden en wiis wurden. Folle fan de wrâld sjoen hat er yn syn lange libbenstiid (1878 - 1963) net, mar hy hat der licht mear fan sjoen as mannich wrâldreizger."
Lêst ynkommen:

Midsimmerjûn en Boek Presintaasje
Sneon 24 juny 2017
Tjissemastate Wytgaard

Klik hjir foar mear ynformaasje

Fjildskilderjen
Tongersdei 29 juny 2017
Klik hjir foar mear ynformaasje  TENTOANSTELLING
'GRAF TE BLAUWHUIS'
   

Klik hjir foar dizze aktiviteit

 
  TE KEAP BERNEBOEK "TSJILP"
   

Klik hjir foar ferkeap adres

 
 


   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl