hiemside  
   
foto-argyf  
Gerben Rypma Praatmoarn Teatskehûs
Moandei 14 novimber 2016


Workshop Gerben Rypma Klinte, mei Fryske Gea en arzjitekt Nynke Rixt Jukema
Sneon 12 novimber 2016
- Wolle we in Klinte of Skûlplak oan e Brek
- Sneon 12 novimber 2016 it earste fjildwurk dien mei in ploech
  natuer-, kultuer-, arzjitektuer-, sculptuur- en tureluur spesjalisten


Oerdracht Portret en Utrikking Obe Postmapriis 2016 oan Geart Tigchelaar
Freed 4 novimber 2016


Kulturele Kuiertocht
Sneon 29 oktober 2016Fjildskilderjen yn de krite fan Gerben Rypma by 'De Tempel' yn De Ryp by Greonterp
Freed 8 july 2016Midsimmerjûn
Sneon 18 juny 2016Foto's iepening Gerben Rypma keamer
Freed 6 maaie 2016Rypma Revue
Sneon 19 maartFrysk Portugeeske Jûn
Warkum freed 29 jannewaris 2016
   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl