hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Kulturele Kuiertocht
Sneon 25 oktober 2014
Lês hjir "Hoe kun je lucht bezitten".


Lês hjir it gedicht fan Sharon Bakker.
Dit gedicht is skreaun en foardroegen troch har mei de Kulturele Kuiertocht fan sneon 25 oktober 2014 op soarchpleats Op e Time yn Hieslum www.opetimpe.nl


Video makke troch Bernard Zantman


Midsimmerjûn 2014
Freed 27 juny 2014
Allinkendewei foel de wyn der freed-to-joun 27 juny út oan de Reidmar by Westhim dêr 't hast oardelhûndert minsken by de Pôllepleats (bertesté fan Gerben Rypma, 1878-1963) op oanstean fan Sicco Rypma, foarsitter fan de Gerben Rypma Stifting, yn it tsjuster nei de stilte harken fan it omlizzende gea.......

Lês hjir it ferslach hielendal.

- Virtuoos spel op geboortegrond Gerben Rypma
Lês hjir it krante-artikel.
- Gedicht fan Maarten Inghels, "Het verlangen naar de wal"
Lês hjir it hiele gedicht.
- Gedicht fan Abe de Vries
Lês hjir it hiele gedicht. 

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl