hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.


Kulturele kuijertocht Gerben Rypma Stifting
Sneon 20 septimber 2008 setten yn Blauhûs mei de sinne op reis nei it westen de goed tachtich dielnimmers oan de Kulturele kuijertocht fan de Gerben Rypma Stifting útein, de âlde Himdyk út rjochting Jonkershuzen - in buorskip tusken Blauhûs en Tsjerkwert, dêr't it saneamde postpaed bigjint...

Lês hjir it ferslach hielendal.


 

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl