hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Kulturele Kuiertocht en Boek Presintaasje
Sneon 27 oktober 2012

It is sneon-to-middei 27 oktober 2012. In stielblauwe loft mei hjir en dêr stadich silende bomwoleftige wolken. De Gerben Rypma Stifting hat de jierlikse, tradysjonele is stadichoan wol in tapaslik adjektyf, kuijertocht ..

Lês hjir it ferslach hielendal.

Hjir in film fan de Kuiertocht.Kulturele middei mei ferhalen, dokumintêre,
sang en muzyk

Sneontemiddei 1 septimber 2012 Ankertsjerke Aldegea W

Gerben Rypma is yn biskate rounte bikend as dichter en skilder/tekener fan de natûr - yn al syn forskinings - fan ús gea, rûchwei de krite om Blauhûs, Greonterp, Aldegea-W hinne..

Lês hjir it ferslach hielendal.
Lês hjir de reaksje fan dirigint / komponist Feike van Tuinen .


Nasjonaal Lânskip
Freed 2 maart 2012, kafee de Freonskip Blauhûs

Freed-to-joun 2 maert roun tsjin achten de jachtweide fan it Blauhúster kafé 'de Freonskip' aerdich fol. Op de fan de Gerben Rypma Stifting op tou setten lêzing kaem nammentlik in moaije smite folk ôf; as de sprekwurdlike miggen op de sjerp..

Lês hjir it ferslach hielendal.


De parochie Blauwhuis en de financiering
van de St. Vituskerk (1651-1872)


Dizze, noch net earder publisearre skripsje, is troch auteur
Wiebe Dooper beskikber steld oan de Gerben Rypma Stifting


Inleiding
Na 1853 werd door het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie een volledige emancipatie van de katholieken mogelijk. De nieuwe hiërarchie vormde de basis voor hetgeen de katholieken in ons land op politiek, sociaal en cultureel gebied zouden bereiken..

Lês hjir it ferslach hielendal.


Blauwhúster Tsjerketoer dekôr
Nasjonale Gedichtedei

Tongersdei 26 jannewaris 2012


Mei de Nasjonale Gedichtedei fan tongersdei 26 jannewaris waard jûns yn Blauhûs in strofe út it gedicht 'Jannewaris' en oar wurk fan dichter, skilder Gerben Rypma (1878 - 1963) op de 45 meter hege Blauhúster tsjerketoer projektearre.
De teksten binne yn de fiere omkriten te sjen. It gedicht Jannewaris is foar it earst publisearre yn 1908 yn 'Sljucht en Rjucht'. It bestjoer fan de Gerben Rypma Stifting hat foar dit gedicht keazen omdat it noch altyd tige aktueel is.

Jannewaris (2e part)
't Is my sa kâld om 't hert en bang,
Al seach en hearde ik jitte lang
De leave blom, de fûgelsang,
Mei fieling sjoen en wol forstien,
Yn finnen, mieden fris en grien,
Yn loften klear as edelstien.......
Dat yn dizz' wrâld fan iis en snie
Wer libben komt, sa't ienkear wie.

Klik hjir foar it stik yn de Leeuwarder Courant fan 27 jannewaris.


 

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl