hiemsidelinks  
   

Skilderijen


Gedichten


Boek
wolkom
Nei it súkses fan de Gerben Rypma Tentoanstelling yn 'e neisimmer fan '99 is besluten it hjir net by te litten. We wolle mear dwaan mei it wurk en de libbenswize fan dizze bysûndere man.

Jan Tjittes Piebenga: "Wherom soe Sânfurdterryp net it midpunt fan de wrâld wêze kinne? Hwer is it lân sa wiid, de kym sa fier, de himel sa heech as yn it gea om de Aldegeaster Brekken. Dizze krite wie Gerben Rypma syn wrâld. Hjir is er hikke en tein, berne en begroeven, great wurden, âld wurden en wiis wurden. Folle fan de wrâld sjoen hat er yn syn lange libbenstiid (1878 - 1963) net, mar hy hat der licht mear fan sjoen as mannich wrâldreizger."

Lêst ynkommen:
Aktiviteiten:

Fildskilderjen op Idzegea
Tongersdei 4 july 2019
Klik hjir foar it resultaat fan it Fjildskilderjen op Idzegea

Tentoanstelling Huizen met een verhaal
Klik hjir dizze aktiviteit
Klik hjir foto's

  NIJ:
   Tentoanstelling  Huizen met een  verhaal


 Klik hjir foar
 mear Ynformaasje


   Stripboek Kloris & Ko


 Klik hjir foar de  webshop
  11 stêden, 11 ferhalen
 

 Klik hjir foar de  webshop
 
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl