hiemside  
   
foto-argyf  

Ferslaggen 'Presintaasje Opskuorgebieten fan Abe de Vries'

Snein 26 november 2017Kulturele Kuier, tema 'Simke Kloosterman'

Sneon 21 oktober 2017
Frysk-Flaamske Midsimmerjûn

Sneon 24 juny 2017 Tjissemastate Wytgaard.
Presintaasje debút bondel 'Spantou om e tiid' troch Marije Roorda Foardracht Delphine Lecompte en muzyk fan Wiebe Kaspersma.'Lûd en Lânskip' op Himelfeartsdei

Tongersdei 25 maaie 2017.
Pollepleats Westhim in spesjale middei mei film, kultuer, natuer en muzyk.Iepening tentoanstelling 'Graf te Blauwhuis'

Freed 28 febrewaris 2017 Kafee de Freonskip BlauhûsPresintaasje Tsjilp yn Aldemardum

Freed 17 febrewaris 2017Tsjilp koar en ynterviuw by it Omrop Fryslân programma 'Mei Douwe'
Sneon 18 febrewaris 2017

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl