hiemside  
   
ferslaggen  
Hjir fine jo ferslaggen fan ús aktiviteiten.

Ferslaggen 'Presintaasje Opskuorgebieten fan Abe de Vries'
Snein 26 november 2017
Klik hjir foar it ferslach.

Kulturele Kuier, tema 'Simke Kloosterman'
Sneon 21 oktober 2017
Klik hjir foar it ferslach.

Iepening Gerben Rypma Keamer
Freed 28 april 2017
Klik hjir foar Artikel Leeuwarder Courant.

 

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl